Ispitivanje nosivosti šipova testom dinamičkog opterećenja šipa (DLT)

Link za više informacija:

Ćosić M., Božić-Tomić K., Šušić N.: Standardizacija, ispitivanje i analiza nosivosti šipova, Građevinski kalendar, 2019, str. 69-104.

Test dinamičkog opterećenja šipa (DLT – Dynamic Load Test) pripada grupi visokodilatacionih testova (HST) za utvrđivanje nosivosti šipova, pa je, s obzirom na vreme pripreme i toka ispitivanja, ovo dosta brži test u poređenju sa testom statičkog opterećenja šipa (SLT). U najvećem broju slučajeva, testom dinamičkog opterećenja šipa (DLT) utvrđuje se mobilisana statička nosivost šipa, kojom se dokazuje maksimalna projektna nosivost šipa. Kompletan sistem za test dinamičkog opterećenja šipa (DLT) sastoji se iz:

 • čelične noseće konstukcije koja se montira i povezuje na nastavak glave šipa,
 • modularnih tegova,
 • hidrauličnog sistema za podizanje tegova na određenu visinu,
 • sistema za zaustavljanje tegova (kočioni sistem),
 • motora sa agregatom,
 • senzora (akcelerometri i merači dilatacija),
 • hardverskog sistema za konvertovanje i akviziciju podataka,
 • softverskog sistema za procesiranje i vizuelizaciju podataka,
 • geodetskog sistema (nivelmana i bar-kod letvi) za osmatranje deformacija.

Za analizu nosivosti šipova se koriste dva softvera:

 • softver za monitoring prilikom in-situ DLT ispitivanja šipa,
 • softver za procesiranje signala, gde se kompatibilizuje signal (signal matching) nelinearnog numeričkog histerezisnog modela interakcije šip-tlo i signal dobijen in-situ DLT ispitivanjem.

U zavisnosti od vrednosti maksimalne projektne nosivosti šipa i dozvoljenih sleganja, pre sprovođenja ispitivanja, pravi se plan ispitivanja u kojem se definišu odgovarajuća težina tega i preliminarne visine pada tega. S obzirom na opciju modularnosti tega i mogućnost podizanja tega na zahtevane visine, za svako DLT ispitivanje je moguće kreirati odgovarajuće kombinacije tega i visina. Na slici 1 prikazane su opcije setovanja opreme za test dinamičkog opterećenja šipa (DLT):

 • Savska promenada,
 • vetropark Malibunar,
 • Aviv Park u Beogradu,
 • pristupna saobraćajnica za most na Adi,
 • poslovno-komercijalna zgrada-kula Ušće 2,
 • mostovi na trasi ekspresnog puta Gradsko-Prilep u Makedoniji,
 • mostovi na koridoru X i XI,
 • vijadukti na trasi autoputa E 70/E 75.

Slika 1. Test dinamičkog opterećenja šipa (DLT) – setovana oprema za ispitivanja: a) Savska promenada, b) vetropark Malibunar, c) Aviv Park u Beogradu, d) pristupna saobraćajnica za most na Adi, e) poslovno-komercijalna zgrada-kula Ušće 2, f) mostovi na trasi ekspresnog puta Gradsko-Prilep u Makedoniji, g) mostovi na koridoru X i XI, h) vijadukti na trasi autoputa E 70/E 75

Dijagrami promena sila u vremenu, dobijeni in-situ DLT merenjem dilatacija i akceleracija i naknadnim proračunom, prikazani su na slici 2:

 • radni šip vijadukta na trasi autoputa E 70/E 75,
 • radni šip stambenog objekta u Beogradu,
 • probni šip poslovnog objekta na Novom Beogradu,
 • radni šip vetrogeneratora u vetroparku Kovačica.

Slika 2. Dijagrami promena sila u vremenu dobijeni in-situ DLT merenjem dilatacija i akceleracija i naknadnim proračunom: a) radni šip vijadukta na trasi autoputa E 70/E 75, b) radni šip stambenog objekta u Beogradu, c) probni šip poslovnog objekta na Novom Beogradu, d) radni šip vetrogeneratora u vetroparku Kovačica

Dijagrami promena povratnih talasa sile (upward traveling wave) u vremenu, dobijeni in-situ DLT merenjem dilatacija i akceleracija i naknadnim proračunom, prikazani su na slici 3:

 • radni šip vijadukta na trasi autoputa E 70/E 75,
 • radni šip stambenog objekta u Beogradu,
 • probni šip poslovnog objekta na Novom Beogradu,
 • radni šip vetrogeneratora u vetroparku Kovačica.

Slika 3. Dijagrami promena povratnih talasa sile (upward traveling wave) u vremenu dobijeni in-situ DLT merenjem dilatacija i akceleracija i naknadnim proračunom za objekte u Srbiji: a) radni šip vijadukta na trasi autoputa E 70/E 75, b) radni šip stambenog objekta u Beogradu, c) probni šip poslovnog objekta na Novom Beogradu, d) radni šip vetrogeneratora u vetroparku Kovačica

Na slici 4 dodatno su prikazani testovi dinamičkih opterećenja (DLT) sprovedeni za objekte:

 • most na Koridoru XI,
 • hotel Mona plaza u Beogradu,
 • poslovna zgrada Ušće 2 u Beogradu,
 • vetropark Kovačica,
 • termoelektrana i toplana TE-TO Pančevo,
 • Lidl Novi Beograd,
 • vijadukt Donja Gračanica u Bosni i Hercegovini.

Slika 4. Test dinamičkog opterećenja šipa (DLT): a) most na Koridoru XI, b) hotel Mona plaza u Beogradu, c) poslovna zgrada Ušće 2 u Beogradu, d) vetropark Kovačica, e) termoelektrana i toplana TE-TO Pančevo, f) Lidl Novi Beograd, g) vijadukt Donja Gračanica u Bosni i Hercegovini

Link za više informacija:

Ćosić M., Božić-Tomić K., Šušić N.: Standardizacija, ispitivanje i analiza nosivosti šipova, Građevinski kalendar, 2019, str. 69-104.

error: Sadržaj je zaštićen !!!