Ključni elementi u analizi testa integriteta šipa sa sondama (CSL) – odabrana pitanja i odgovori

Pitanje: Na kom principu se zasniva test integriteta šipa sa sondama (CSL – cross-hole sonic logging)?

Odgovor: Test integriteta šipa sa senzorom (CSL) se zasniva na principu utvrđivanja geometrijskih i (delimično) fizičko-mehaničkih karakteristika šipa propagacijom talasa sa razdvojenim transmiterom i risiverom.

Pitanje: Šta se konkretno utvrđuje testom integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Testom integriteta šipa sa sondama (CSL), konkretno, utvrđuje se postojanje defekata i diskontinuiteta duž stabla šipa i brzina propagacije talasa u betonu.

Pitanje: Kojoj grupi ispitivanja pripada test integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Test integriteta šipa sa sa sondama (CSL) pripada grupi nedestruktivnih niskodilatacionih testova (NDT-LST – nondestructive testinglow strain testing).

Pitanje: Koje se cevi koriste kod testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: U cilju pravilnog sprovođenja ovog testa, potrebno je koristiti: plastične cevi za test integriteta šipa sa jednom sondom (SSL), koje, ukoliko se nastavljaju, termotehnički se zavaruju i metalne cevi za test integriteta šipa sa dve ili više sondi (CSL), koje, ukoliko se nastavljaju, elektrolučno se zavaruju.

Pitanje: Koje su varijante rešenja testa integriteta šipa sa sondama?

Odgovor: Varijante rešenja test integriteta šipa sa sondama su: test integriteta šipa sa jednom sondom (SSL), test integriteta šipa sa dve ili više sondi (CSL) i 2D ili 3D tomografija integriteta šipa (CSLT).

Pitanje: Na osnovu kojih teorija se zasniva sprovođenje testa integriteta šipa sa sondama (CSL) i odgovarajući proračuni?

Odgovor: Test integriteta šipa sa sondama (CSL) se zasniva na teorijama: talasna teorija (wave theory), teorija elastičnosti (theory of elasticity) i teorija i obrada signala (theory and signal processing).

Pitanje: Šta se razmatra prema talasnoj teoriji kod testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Prema talasnoj teoriji, kod testa integriteta šipa sa sondama (CSL), razmatraju se aspekti propagacije talasa kroz šip, vodu i cevi.

Pitanje: Šta se razmatra prema teoriji elastičnosti kod testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Prema teoriji elastičnosti, kod testa integriteta šipa sa sondama (CSL), smatra se (hipoteza-aksiom je postavljen) da je konstitutivni model ponašanja šipa idealno elastičan.

Pitanje: Šta se razmatra prema teoriji i obradi signala kod testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Prema teoriji i obradi signala, kod testa integriteta šipa sa sondama (CSL), razmatra se digitalizacija i procesiranje signala u cilju dobijanja odgovarajućih konačnih rezultata primenljivih u građevinskoj inženjerskoj praksi, a pomoću kojih se donose odluke o stanju integriteta šipa.

Pitanje: Na kom principu talasne teorije se zasniva test integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Test integriteta šipa sa sondama (CSL) se zasniva na multidimenzionalnoj teoriji propagacije talasa kroz telo šipa.

Pitanje: Kako se prostire talas kroz šip kod testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Prostiranje talasa kroz poprečni presek šipa se zasniva na propagaciji indukovanog talasa od transmitera kroz vodu, cev i telo šipa, pa ponovo kroz cev i vodu do risivera.

Pitanje: Koji tipovi talasa se razmatraju prilikom analize propagacije talasa kroz šip kod testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Razmatraju se longitudinalni talasi, kod kojih čestice medijuma osciluju u pravcu propagacije talasa. S obrzirom da su transverzalni talasi znatno sporiji, to su od interesa za ispitivanje samo longitudinalni talasi, koji su dosta brži i nose u sebi informaciju o stanju šipa.

Pitanje: Kakvo naponsko stanje se izaziva u šipu prilikom sprovođenja testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Prilikom sprovođenja testa integriteta šipa sa sondama (CSL) izaziva se linearno-elastično naponsko stanje (važi Hooke-ov zakon).

Pitanje: Za koji fizički parametar se sprovodi monitoring testom integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Testom integriteta šipa sa sondama (CSL) se sprovodi monitoring vremena ili brzine propagacije talasa i količine relativne energije duž šipa.

Pitanje: Na koji način se prezentuju rezultati ispitivanja testom integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Rezultati ispitivanja testom integriteta šipa sa sondama (CSL) se prezentuju primenom ultrazvučnih prifila. Integracijom ultrazvučnih prifila po poprečnim presecima i duž stabla šipa dobija se kompletna slika o stanju šipa.

Pitanje: Koji tip vibracija se razmatra prilikom sprovođenja testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Prilikom sprovođenja testa integriteta šipa sa sondama (CSL) razmatraju se svojstvene (ne)prigušene vibracije.

Pitanje: Koji tip prigušenja se razmatra prilikom sprovođenja testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Prilikom sprovođenja testa integriteta šipa sa sondama (CSL) razmatra se viskozno (materijalno) prigušenje šipa, a koje je u funkciji mase i krutosti šipa.

Pitanje: U kom domenu se mogu posmatrati monitoring vremena ili brzine propagacije talasa i količine relativne energije duž šipa dobijeni testom integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Testom integriteta šipa sa sondama (CSL) primarno se razmatra monitoring vremena ili brzine propagacije talasa i količine relativne energije duž šipa u vremenskom domenu (TDA – time domain analysis), međutim naknadna obrada signala se može sprovesti i u frekventnom domenu (FDA – frequency domain analysis).

Pitanje: Kako se sprovode analize signala dobijenih testom integriteta šipa sa sondama (CSL) u vremenskom domenu?

Odgovor: Analize se sprovode direktnim utvrđivanjem brzine propagacije talasa, relativne energije i vremena dolaska signala za svaki poprečni presek duž stabla šipa. Ove analize se sprovode i za nekoliko pravaca u poprečnom preseku šipa.

Pitanje: Kako se koriguju signali dobijeni nakon sprovedenog testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Signali dobijeni nakon sprovedenog testa integriteta šipa sa sondama (CSL) se koriguju metodama: semplovanje, skaliranje i filtriranje.

Pitanje: Šta se podrazumeva pod korekcijom semplovanja signala dobijenih nakon sprovedenog testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Semplovanja signala, dobijenih testom integriteta šipa sa sondama (CSL), sprovode se u cilju diskretizacije, digitalizacije i bolje rezolucije signala.

Pitanje: Šta se podrazumeva pod korekcijom skaliranja signala dobijenih nakon sprovedenog testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Skaliranja signala, dobijenih testom integriteta šipa sa sondama (CSL), sprovode se u vremenskom domenu. Međutim, često se ovakvo skaliranje zove i filtriranje signala. U vremenskom domenu se skaliranje sprovodi direktnim pojačavanjem ili redukcijom odgovarajućih segmenata ili celog signala.

Pitanje: Koji tipovi filtera se koriste za skaliranje signala dobijenih nakon sprovedenog testa integriteta šipa sa sondama (CSL) u vremenskom domenu?

Odgovor: Za filtriranje signala u frekventnom domenu, dobijenog nakon sprovedenog testa integriteta šipa sa sondama (CSL), koriste se: niskopropusni filter (LPF – low-pass filter), visokopropusni filter (HPF – high-pass filter), pojasnopropusni filter (BPF – band-pass filter) i pojasna brana filter (BSF – band-stop filter). Kao funkcije za konstrukciju filtera koriste se Butterworth-ova, Chebyshev-ova ili Bessel-ova funkcija.

Pitanje: Šta se podrazumeva pod korekcijom filtriranja signala dobijenog nakon sprovedenog testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Filtriranje signala, dobijenog testom integriteta šipa sa sondama (CSL), sprovodi se u frekventnom domenu eliminacijom nebitnog (nebitnih) i zadržavanjem bitnog (bitnih) frekventnog (frekventnih) opsega.

Pitanje: Na kom principu se zasniva analiza signala u frekventnom domenu dobijenog nakon sprovedenog testa integriteta šipa sa sondama (CSL)?

Odgovor: Analiza signala u frekventnom domenu, dobijenog nakon sprovedenog testa integriteta šipa sa sondama (CSL), zasniva se na primeni kompleksne analize. Transformacija signala iz vremenskog domena u frekventan domen se sprovodi primenom diskretne Fourier-ove transformacije (DFT – discrete Fourier transform) ili primenom brze Fourier-ove transformacije (FFT – fast Fourier transform), dobijajući (uređeni par) realnu i imaginarnu komponentu transformisanog početnog signala.

Pitanje: Koji element signala transformisanog iz vremenskog u frekventan domen je ključan za analizu integriteta šipa?

Odgovor: Ključan je Fourier-ov amplitudni spektar (FAS – Fourier amplitude spectrum).

error: Sadržaj je zaštićen !!!