Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje integriteta šipa testom integriteta šipa sa senzorom (SIT)

Test integriteta šipa sa senzorom (SIT – Sonic Integrity Test) zasniva se na teoriji propagacije talasa kroz šip u cilju utvrđivanja defekata/diskontinuiteta i dužine šipa. Prilikom odabira opreme za sprovođenje testa integriteta šipa (SIT) potrebno je obratiti pažnju na detalje i opcije hardvera i softvera.

Specifikacija opreme

Oprema za sprovođenje testa integriteta šipa sa senzorom (SIT):

 • senzor (akcelerometar),
 • čekić,
 • računar za rad na terenu,
 • računar za rad u kancelariji,
 • softver za preprocesiranje signala (in-situ analiza signala),
 • softver za procesiranje signala (in-situ i analiza signala u kancelariji),
 • softver za postprocesiranje signala (analiza signala u kancelariji),
 • kablovi za povezivanje senzora i čekića,
 • elastična adheziona masa (za bolji kontakt senzora i glave šipa),
 • rezervni delovi,
 • kofer za opremu.

Detalji i opcije hardvera

Hardverska oprema:

 • senzor (akcelerometar),
 • čekić,
 • računar za rad na terenu,
 • računar za rad u kancelariji.

Karakteristike senzora (akcelerometra):

 • tip:
  • pijezoelektrični:
   • rezonantna frekvencija ≥ 5kHz,
  • pijezootporni:
   • rezonantna frekvencija ≥ 30kHz,
 • opseg linearnosti ≥ 50g,
 • kalibracija:
  • tip:
   • manuelna kalibracija – maksimalno svake dve godine,
   • autokalibracija,
  • tačnost – do maksimalno 5% odstupanja,
 • prenos signala:
  • žičani,
  • bežični (bluetooth),
 • vreme rada (bežični) > 2 sata,
 • temperaturni opseg rada od -10°C do +40°C,
 • vodonepropustan.

Karakteristike čekića:

 • tip:
  • mehanički,
  • mehanički sa:
   • senzorom (akcelerometrom),
   • ćelijom za merenje sile,
 • težina:
  • za šipove prečnika manjeg od 1m koriste se čekići težine:
   • 0.5kg,
   • 1.5kg,
   • 3.5kg,
  • za šipove prečnika većeg od 1m koriste se čekići težine:
   • 1.5kg,
   • 3.5kg,
   • 6kg,
 • kalibracija:
  • tip:
   • manuelna kalibracija – maksimalno svake dve godine,
   • autokalibracija,
  • tačnost – do maksimalno 5% odstupanja,
 • tjuning:
  • Fourier-ov amplitudni spektar (FAS – Fourier amplitude spectrum) merene sile, treba da je gladak, tako da nema lokalnih pikova,
 • prenos signala:
  • žičani,
  • bežični (bluetooth),
 • vreme rada (bežični) > 2 sata,
 • temperaturni opseg rada od -10°C do +40°C,
 • vodonepropustan (električni deo).

Karakteristike računara za rad na terenu:

 • tip:
  • laptop/notebook,
  • tablet,
 • procesiranje signala:
  • konverzija analognog u digitalni,
  • karakteristike svežeg signala:
   • low-pass cut-off frequency 5kHz,
   • semplovanje:
    • minimalna frekvencija 25kHz,
    • tačnost – do maksimalno 0.01% odstupanja,
  • vreme (dužina) zapisa signala > 2L/c + 5ms,
 • memorisanje podataka,
 • grafički displej,
 • rezolucija:
  • 16bit (minimalno),
  • 24bit,
  • 32bit,
  • 64bit,
 • vreme rada > 2 sata.

Karakteristike računara za rad u kancelariji:

 • tip:
  • laptop/notebook,
  • desktop,
 • procesiranje signala:
  • obrada podataka reflektograma,
 • memorisanje podataka,
 • grafički displej,
 • rezolucija:
  • 32bit (minimalno),
  • 64bit.

Detalji i opcije softvera

Softverska oprema:

 • softver za preprocesiranje signala (in-situ analiza signala),
 • softver za procesiranje signala (in-situ i analiza signala u kancelariji),
 • softver za postprocesiranje signala (analiza signala u kancelariji).

Karakteristike softvera za preprocesiranje signala (in-situ analiza signala):

 • analiza:
  • jednog reflektograma,
  • većeg broja reflektograma osrednjavanjem.

Karakteristike softvera za procesiranje signala (in-situ i analiza signala u kancelariji):

 • analiza i vizuelizacija signala (reflektograma) u vremenskom domenu (TDA – time domain analysis),
 • setovanje brzine propagacije talasa u betonu šipa,
 • skaliranje:
  • eksponencijalna funkcija,
  • višestruki težinski filter,
 • filtriranje:
  • niskopropusni filter (LPF – low-pass filter),
  • visokopropusni filter (HPF – high-pass filter).

Karakteristike softvera za postprocesiranje signala (analiza signala u kancelariji):

 • analiza promene poprečnog preseka duž stabla šipa direktno u vremenskom domenu (TDA),
 • kompatibilizacija (signal matching) u vremenskom domenu (TDA):
  • matematički model interakcije šip-tlo:
   • kontinualan model,
   • diskretan model,
  • metoda kompatibilizacije:
   • metod karakteristika,
   • numerička integracija,
  • iteriranje prema:
   • parametrima tla,
   • geometrijskim karakteristikama šipa,
  • bazne parametri kompatibilizacije:
   • krutost tla,
   • prigušenje tla,
  • opcija prikaza promene poprečnog preseka duž stabla šipa,
 • analiza i vizuelizacija signala (reflektograma) u frekventnom domenu (FDA – frequency domain analysis),
  • analiza promene poprečnog preseka duž stabla šipa u frekventnom domenu (FDA),
  • tipovi transformacija:
   • brza Fourier-ova transformacija (FFT – fast Fourier transform),
   • diskretna Fourier-ova transformacija (DFT – discrete Fourier transform).
error: Sadržaj je zaštićen !!!