Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje integriteta šipa testom integriteta šipa sa sondama (CSL)

Test integriteta šipa sa sondama (CSL – Cross-Hole Sonic Logging) zasniva se na propagaciji talasa, primenom sondi sa razdvojenim transmiterom i risiverom. Ovim testom se interaktivno i simultano, između instaliranih cevi u šipu, detaljno može ispitati integritet šipa celom dužinom po svim poprečnim presecima. Prilikom odabira opreme za sprovođenje testa integriteta sa sondama (CSL) potrebno je obratiti pažnju na detalje i opcije hardvera i softvera.

Specifikacija opreme

Oprema za sprovođenje testa integriteta šipa sa sondama (CSL):

 • sonde (transmiteri i risiveri),
 • računar za rad na terenu,
 • računar za rad u kancelariji,
 • softver za preprocesiranje signala (in-situ analiza signala),
 • softver za procesiranje signala (in-situ i analiza signala u kancelariji),
 • softver za postprocesiranje signala i tomografiju (analiza signala u kancelariji),
 • tripod sa senzorima za monitoring pozicija sondi,
 • kablovi za povezivanje sondi i računara,
 • kablovi za povezivanje senzora na tripodu i računara,
 • rezervni delovi,
 • kofer za opremu.

Detalji i opcije hardvera

Hardverska oprema:

 • sonde (transmiteri i risiveri),
 • tripod sa senzorima za monitoring pozicija sondi,
 • računar za rad na terenu,
 • računar za rad u kancelariji.

Karakteristike sondi (transmiteri i risiveri):

 • tip:
  • keramičke,
  • nikolvano kućište,
  • transmiter:
   • frekvencija 45kHz,
  • risiver:
   • frekvencija 45kHz,
 • kalibracija:
  • tip:
   • manuelna kalibracija – maksimalno svake dve godine,
   • autokalibracija,
  • tačnost – do maksimalno 5% odstupanja,
 • prenos signala:
  • žičani,
 • temperaturni opseg rada od -10°C do +40°C,
 • vodonepropusne.

Karakteristike računara za rad na terenu:

 • tip:
  • laptop/notebook,
  • tablet,
 • procesiranje signala:
  • konverzija analognog u digitalni,
  • karakteristike svežeg signala:
   • semplovanje (frekvencija):
    • 500kHz,
    • 1MHz
    • 2MHz,
 • memorisanje podataka,
 • grafički displej,
 • rezolucija:
  • 16bit (minimalno),
  • 24bit,
  • 32bit,
  • 64bit,
 • vreme rada > 2 sata.

Karakteristike računara za rad u kancelariji:

 • tip:
  • laptop/notebook,
  • desktop,
 • procesiranje signala:
  • obrada podataka ultrazvučnog profila,
 • memorisanje podataka,
 • grafički displej,
 • rezolucija:
  • 32bit (minimalno),
  • 64bit.

Detalji i opcije softvera

Softverska oprema:

 • softver za preprocesiranje signala (in-situ analiza signala),
 • softver za procesiranje signala (in-situ i analiza signala u kancelariji),
 • softver za postprocesiranje signala (analiza signala u kancelariji).

Karakteristike softvera za preprocesiranje signala (in-situ analiza signala):

 • analiza:
  • jednog nekorigovanog ultrazvučnog profila,
  • većeg broja ultrazvučnih profila za jedan šip.

 • setovanje:
  • pozicija cevi,
  • pozicija sondi,
  • brzine propagacije talasa u betonu šipa.

Karakteristike softvera za procesiranje signala (in-situ i analiza signala u kancelariji):

 • analiza i vizuelizacija signala (ultrazvučnih profila) u vremenskom domenu (TDA – time domain analysis),
 • resetovanje i proračun:
  • pozicija cevi,
  • pozicija sondi,
  • brzine propagacije talasa u betonu šipa,
 • skaliranje:
  • eksponencijalna funkcija,
  • višestruki težinski filter,
 • filtriranje:
  • niskopropusni filter (LPF – low-pass filter),
  • visokopropusni filter (HPF – high-pass filter),
  • pojasnopropusni filter (BPF – band-pass filter),
  • pojasna brana filter (BSF – band-stop filter).

Karakteristike softvera za postprocesiranje signala (analiza signala u kancelariji):

 • analiza promene poprečnog preseka duž stabla šipa direktno u vremenskom domenu (TDA),
 • analiza defekata šipa primenom tomografije:
  • izopovrši za 2D poprečni presek šipa,
  • izopovrši za 3D ceo šip,
 • analiza i vizuelizacija signala (ultrazvučnih profila) u frekventnom domenu (FDA – frequency domain analysis),
 • tipovi transformacija:
  • brza Fourier-ova transformacija (FFT – fast Fourier transform),
  • diskretna Fourier-ova transformacija (DFT – discrete Fourier transform).
error: Sadržaj je zaštićen !!!