Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje nosivosti šipa testom dinamičkog opterećenja šipa (DLT)

Test dinamičkog opterećenja šipa (DLT – Dynamic Load Test) zasniva se na utvrđivanju statičke nosivosti šipa pri dinamičkom dejstvu spoljašnje pobude. Prilikom odabira opreme za sprovođenje testa dinamičkog opterećenja šipa (DLT) potrebno je obratiti pažnju na detalje i opcije hardvera i softvera.

Specifikacija opreme

Oprema za sprovođenje testa dinamičkog opterećenja šipa (DLT):

 • čelična noseća konstukcija,
 • modularni tegovi,
 • hidraulični sistem za podizanje tegova na određenu visinu,
 • sistem za zaustavljanje tegova (kočioni sistem),
 • motor sa agregatom,
 • senzori (akcelerometri i merači dilatacija),
 • računar za rad na terenu,
 • računar za rad u kancelariji,
 • softver za preprocesiranje signala (in-situ analiza signala),
 • softver za procesiranje signala (in-situ i analiza signala u kancelariji),
 • softver za postprocesiranje signala (analiza signala u kancelariji),
 • kablovi za povezivanje senzora računara,
 • geodetski sistem (nivelman i bar-kod letve) za osmatranje deformacija,
 • rezervni delovi,
 • kofer za opremu.

Detalji i opcije hardvera

Hardverska oprema:

 • čelična noseća konstukcija,
 • modularni tegovi,
 • hidraulični sistem za podizanje tegova na određenu visinu,
 • sistem za zaustavljanje tegova (kočioni sistem),
 • motor sa agregatom,
 • senzori (akcelerometri i merači dilatacija),
 • računar za rad na terenu,
 • računar za rad u kancelariji,
 • kablovi za povezivanje senzora računara,
 • geodetski sistem (nivelman i bar-kod letvee) za osmatranje deformacija,
 • rezervni delovi,
 • kofer za opremu.

Karakteristike čelične noseće konstukcije:

 • test sa sopstvenim sistemom za podizanje tega,
 • test sa pomoćnim sistemom za podizanje tega na određenu visinu.

Karakteristike modularnih tegova:

 • težina tega treba da je minimalno 1% do 2% maksimalne sile koja se dokazuje ispitivanjem.

Karakteristike senzora (akcelerometra i merača dilatacija):

 • tip:
  • nezavisni (odvojeni),
  • integrisani (objedinjeni),
 • količina:
  • minimalni zahtev – po dva akcelerometra i merača dilatacija,
  • bolja opcija – po četiri akcelerometra i merača dilatacija.

Karakteristike akcelerometra:

 • tip:
  • pijezoelektrični:
   • rezonantna frekvencija ≥ 10kHz,
  • pijezootporni:
   • rezonantna frekvencija ≥ 2.5kHz,
 • opseg linearnosti:
  • ≥ 1000g (betonski šip),
  • ≥ 2000g (čelični šip),
 • kalibracija:
  • tip:
   • manuelna kalibracija – maksimalno svake dve godine,
   • autokalibracija,
  • tačnost – do maksimalno 3% odstupanja,
 • prenos signala:
  • žičani,
  • bežični (bluetooth),
 • vreme rada (bežični) > 2 sata,
 • temperaturni opseg rada od -10°C do +40°C,
 • vodonepropustan.

Karakteristike merača dilatacija:

 • opseg merenja od -2000 mikrodilatacija do +2000 mikrodilatacija,
 • rezonantna frekvencija > 2kHz,
 • kalibracija:
  • tip:
   • manuelna kalibracija – maksimalno svake dve godine,
   • autokalibracija,
  • tačnost – do maksimalno 3% odstupanja,
 • prenos signala:
  • žičani,
  • bežični (bluetooth),
 • vreme rada (bežični) > 2 sata,
 • temperaturni opseg rada od -10°C do +40°C,
 • vodonepropustan.

Karakteristike računara za rad na terenu:

 • tip:
  • laptop/notebook,
  • tablet,
 • procesiranje signala:
  • konverzija analognog u digitalni,
  • karakteristike svežeg signala (semplovanje):
   • minimalna frekvencija 10kHz,
   • tačnost – do maksimalno 0.01% odstupanja,
 • vreme (dužina) zapisa signala > 4 x 2L/c (poželjno > 8 x 2L/c),
 • memorisanje podataka,
 • grafički displej,
 • rezolucija:
  • 16bit (minimalno),
  • 24bit,
  • 32bit,
  • 64bit,
 • vreme rada > 2 sata.

Karakteristike računara za rad u kancelariji:

 • tip:
  • desktop,
  • paralelno procesiranje,
 • procesiranje signala:
  • obrada podataka signala,
 • memorisanje velike količine podataka,
 • grafički displej,
 • rezolucija:
  • 32bit (minimalno),
  • 64bit.

Detalji i opcije softvera

Softverska oprema:

 • softver za preprocesiranje signala (in-situ analiza signala),
 • softver za procesiranje signala (in-situ i analiza signala u kancelariji),
 • softver za postprocesiranje signala (analiza signala u kancelariji).

Karakteristike softvera za preprocesiranje signala (in-situ analiza signala):

 • analiza i monitoring:
  • signala za jedan udarac tega,
  • signala za veći broj udaraca tega.

Karakteristike softvera za procesiranje signala (in-situ i analiza signala u kancelariji):

 • analiza i vizuelizacija signala u vremenskom domenu (TDA – time domain analysis),
 • setovanje parametara:
  • šipa,
  • tla,
  • opreme za ispitivanje,
 • akvizicija:
  • akceleracija,
  • dilatacija,
 • monitoring parametara šipa u vremenskom domenu:
  • akceleracija u vremenu za svaki senzor posebno a(t),
  • brzina u vremenu za svaki senzor posebno v(t),
  • pomeranja u vremenu za svaki senzor posebno u(t),
  • ukupnih prosečnih akceleracija u vremenu aave(t),
  • ukupnih prosečnih brzina u vremenu vave(t),
  • ukupnih prosečnih pomeranja u vremenu uave(t),
  • napona u vremenu za svaki senzor posebno σ(t),
  • ukupnih prosečnih napona u vremenu σave(t),
  • sila u vremenu (iz akceleracija i dilatacija) za svaki senzor posebno F(t),
  • ukupnih prosečnih sila u vremenu Fave(t),
  • sile odlaznog (downward) talasa u šipu Fd(t),
  • sile dolaznog/povratnog (upward) talasa u šipu Fu(t),
  • kinetičke energije u vremenu Ek(t),
 • monitoring diskretnih vrednosti šipa:
  • maksimalno ubrzanje amax,
  • maksimalna brzina vmax,
  • maksimalno pomeranje umax,
  • rezidualno pomeranje nakon sprovedenog ispitivanja ur,
  • maksimalan napon pritiska σc,max,
  • maksimalan napon zatezanja σt,max,
  • pozicija maksimalnog napona pritiska u šipu lc,max,
  • pozicija maksimalnog napona zatezanja u šipu lt,max,
  • maksimalna sila pritiska Fc,max,
  • maksimalna sila zatezanja Ft,max,
  • sila pobijanja Fdr,
  • preliminarna statička nosivost šipa Fstat,
  • transferisana kinetička energija Ek,tr,
  • centričnost udarca ec,
 • skaliranje:
  • eksponencijalna funkcija,
  • višestruki težinski filter,
 • filtriranje:
  • niskopropusni filter (LPF – low-pass filter),
  • visokopropusni filter (HPF – high-pass filter).

Karakteristike softvera za postprocesiranje signala (analiza signala u kancelariji):

 • analiza statičke nosivosti šipa iz testa dinamičkog opterećenja šipa (DLT) – iterativna kompatibilizacija (signal matching):
  • mobilisana nosivost (radni šip),
  • granična nosivost (ispitni šip),
 • kompatibilizacija (signal matching) u vremenskom domenu (TDA):
  • matematički model interakcije šip-tlo:
   • kontinualan model,
   • diskretan model,
  • matematički model ponašanja tla:
   • TNO model,
   • Smith-ov model,
   • Randolph-ov model,
  • metoda kompatibilizacije:
   • metod karakteristika,
   • numerička integracija,
  • iteriranje prema:
   • parametrima tla,
   • geometrijskim karakteristikama šipa,
  • bazne parametri kompatibilizacije:
   • krutost tla,
   • granice plastičnih deformacija (loading i unloading),
   • pomeranja na granici plastičnih deformacija (loading i unloading),
   • prigušenje tla,
   • parametar brzine,
   • parametar mase,
  • definisanje (modeliranje) parametara tla za analizu komaptibilizacije (signal matching) iz:
   • testa statičke penetracije (CPT – Cone Penetration Test),
   • testa standardne penetracije (SPT – Standard Penetration Test)
   • testa presiometrom (PMT – Pressuremeter Test),
   • testa dilatometrom (DMT – Dilatometer Test),
   • laboratorijske analize,
  • opcija prikaza promene poprečnog preseka duž stabla šipa.
error: Sadržaj je zaštićen !!!