Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje nosivosti šipa testom statičkog opterećenja šipa (SLT)

Test statičkog opterećenja šipa (SLT – Static Load Test) zasniva se na utvrđivanju statičke nosivosti šipa pri statičkom dejstvu spoljašnjeg opterećenja. Prilikom odabira opreme za sprovođenje testa sstatičkog opterećenja šipa (SLT) potrebno je obratiti pažnju na detalje i opcije hardvera i softvera.

Specifikacija opreme

Oprema za sprovođenje testa statičkog opterećenja šipa (SLT):

 • kontrateret,
 • reaktivni šipovi,
 • čelični nosači (I profili),
 • hidraulične prese,
 • hidraulična pumpa,
 • motor sa agregatom,
 • komparateri,
 • računar za rad na terenu,
 • računar za rad u kancelariji,
 • softver za procesiranje signala i rezultata ispitivanja,
 • kablovi za povezivanje komparatera,
 • geodetski sistem (nivelman i bar-kod letve) za osmatranje deformacija,
 • rezervni delovi,
 • kofer za opremu.

Detalji i opcije hardvera

Hardverska oprema:

 • kontrateret,
 • reaktivni šipovi,
 • čelični nosači (I profili),
 • hidraulične prese,
 • hidraulična pumpa,
 • motor sa agregatom,
 • komparateri,
 • računar za rad na terenu,
 • računar za rad u kancelariji,
 • kablovi za povezivanje komparatera,
 • geodetski sistem (nivelman i bar-kod letvee) za osmatranje deformacija,
 • rezervni delovi,
 • kofer za opremu.

Karakteristike komparatera:

 • tip:
  • analogni,
  • digitalni,
 • kalibracija:
  • tip:
   • manuelna kalibracija – maksimalno svake dve godine,
   • autokalibracija,
 • prenos signala:
  • žičani,
  • bežični (bluetooth),
 • temperaturni opseg rada od -10°C do +40°C,
 • vodonepropustan.

Karakteristike računara za rad na terenu:

 • tip:
  • laptop/notebook,
  • tablet,
 • procesiranje signala:
  • konverzija analognog u digitalni,
  • karakteristike svežeg signala (semplovanje):
 • memorisanje podataka,
 • grafički displej.

Karakteristike računara za rad u kancelariji:

 • tip:
  • desktop,
 • procesiranje signala:
  • obrada podataka signala,
 • memorisanje podataka,
 • grafički displej.

Detalji i opcije softvera

Softverska oprema:

 • softver za procesiranje signala i rezultata ispitivanja.

Karakteristike softvera za procesiranje signala i rezultata ispitivanja:

 • analiza i vizuelizacija diskretnih vrednosti podataka,
 • analiza i vizuelizacija signala u vremenskom domenu (TDA – time domain analysis),
 • analiza i vizuelizacija diskretnih vrednosti podataka u domenu kapaciteta sa interpolacijom,
 • ekstrapolacija krive probnog opterećenja:
  • metoda Van der Veen,
  • metoda Mazurkiewicz,
  • metoda Décourt,
  • metoda Chin-Kondner,
  • metoda Hansen,
  • hiperboličke ekstrapolacije,
  • regresiona analiza.
error: Sadržaj je zaštićen !!!