O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu – površinski konačni elementi

Link za više informacija:

Ćosić M., Đogo M.: O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu, GEOREKS 2010, IV regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta, Vrnjačka Banja, Srbija, 2010, str. 1-10.

Modeliranje temeljnog nosača primenom površinskih KE omogućava uvid u realnije naponsko-deformacijsko stanje. Površinski konačni elementi imaju dve dimenzije izražene u odnosu na treću (debljina) – ploče, membrane i ljuske. Konačni elementi ljuske su simultano opterećeni membranski (opterećene u sopstvenoj površi) i ortogonalno na savijanje (normalno na sopstvenu površ). Druga solucija je da se direktno koriste membranski konačni elementi za vertikalno rebro i konačni elementi za horizontalnu ploču. Membranski konačni element je trougaoni ili četvorougaoni, izoparametarski, sa osam čvorova, ravan i konstantne debljine. Ploča konačni element je četvorougaoni heterosis formulisan u skladu sa Mindlin-Reissner–ovom teorijom, izoparametarski, sa osam čvorova, ravan i konstantne debljine.

Stanje napona i deformacija je zavisno od fleksibilnosti tla kao podloge. Numerički postupak za proračun i analizu temeljnog nosača zasniva se na jednakosti pomeranja nosača i tla u izabranom broju tačaka, u kontaktnoj površi. Reaktivno opterećenje, u okviru svakog konačnog elementa, predstavlja se pomoću izoparametarskih polinoma na isti način kao i polje pomeranja. Na osnovu predpostavke o tlu kao elastičnom, homogenom, izotropnom, poluprostoru, proizilazi da je veza između pomeranja i reaktivnog opterećenja linearna jednoznačna funkcija. Za formiranje sistema jednačina potrebno je sračunati elemente fleksibilnosti podloge. Kao polaznu osnovu za to predstavlja Boussingesque-ovo rešenje za homogeni, izotropan, elastični poluprostor. Na slici 1 prikazan je model temeljnog nosača formiran od površinskih konačnih elemenata. Na slikama 2-4 prikazani su naponi, momenti savijanja i reakcije oslonaca za model 1, dok su na slikama 5-7 prikazani su naponi, momenti savijanja i reakcije oslonaca za model 2.

Slika 1. Model temeljnog nosača formiran iz površinskih konačnih elemenata

Slika 2. Naponi nx za model 1

Slika 3. Momenti savijanja mx za model 1

Slika 4. Reakcije površinskog oslonca Rz za model 1

Slika 5. Naponi nx za model 2

Slika 6. Momenti savijanja mx za model 2

Slika 7. Reakcije površinskog oslonca Rz za model 2

Link za više informacija:

Ćosić M., Đogo M.: O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu, GEOREKS 2010, IV regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta, Vrnjačka Banja, Srbija, 2010, str. 1-10.

error: Sadržaj je zaštićen !!!